Biển phòng ban

Biển phòng ban cũng giống như là một loại biển quảng cáo nhưng mang ý nghĩa đặc biệt hơn biển quảng cáo. Nó giúp mọi người có thể nhận diện và định vị chức danh, phòng ban, bộ phận của những người trong công ty cũng như thể hiện các thông tin có liên quan trong phạm vi nội bộ.

Danh mục: